Algemene voorwaarden Groen Klimaat Experts

Groen Klimaat Experts is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71227180 en is gevestigd op de Van den Berkhofweg 4 te (3628 BD) Kockengen.

Artikel 1 – Begrippen

1. Groen Klimaat Experts is de eenmanszaak van de heer Kennard Ruis.
2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
3. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
4. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener c.q. aannemer van werk.
5. Dienstverlener: de aanbieder van producten en/of diensten aan Opdrachtgever, c.q. aannemer van werk, hierna: Groen Klimaat Experts.
6 Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Diensten door Dienstverlener.
7. Producten en Diensten: de producten en diensten die Groen Klimaat Experts aanbiedt zijn klimaatbeheersingsproducten, installatie van Klimaatbeheersingsproducten en onderhoudsdiensten aan Klimaatbeheersingsproducten.
8. Opdracht: de uitvoering en of levering van de producten en diensten van de Dienstverlener aan opdrachtgever.
9. Aanneming van werk: de overeenkomst waarbij Groen Klimaat Experts zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand brengt en oplevert, tegen een door Opdrachtgever e betalen prijs in geld.
10. Overeenkomst: de overeenkomst waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
11. Website: de website, die Groen Klimaat Experts gebruikt is www.groenklimaatExperts.nl, hierna: Website.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Groen Klimaat Experts, elke overeenkomst tussen Groen Klimaat Experts en Opdrachtgever en op elke dienst die door Groen Klimaat Experts wordt aangeboden.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Groen Klimaat Experts aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Groen Klimaat Experts zijn gepubliceerd, zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Groen Klimaat Experts is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard.
2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Groen Klimaat Experts, zal Groen Klimaat Experts de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal een maand geldig, daarna kan Groen Klimaat Experts niet meer aan een aanbod gehouden worden.
3. Groen Klimaat Experts is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Groen Klimaat Experts aan Opdrachtgever.
5. Het herroepingsrecht is voor een Bedrijf niet van toepassing. Indien de overeenkomst door een Bedrijf anders dan op grond van de redenen zoals genoemd in artikel 4 lid 5 van deze algemene voorwaarden wordt opgezegd, is Opdrachtgever verplicht om de helft (50%) van het overeengekomen bedrag te vergoeden. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hier na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Groen Klimaat Experts van worden afgeweken.
6 Het herroepingsrecht is voor een Consument niet van toepassing indien de diensten en/of producten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf gebruikt kan worden. Consumenten kunnen de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos ontbinden. Indien Groen Klimaat Experts kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de opdracht is Opdrachtgever gehouden om deze kosten te voldoen.

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Groen Klimaat Experts een overeenkomst is afgesloten voor het periodiek leveren van diensten, is de duur van deze overeenkomst voor Bedrijven drie jaar, en voor consumenten één jaar tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De overeenkomst voor het periodiek leveren van diensten wordt na afloop van de overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij Opdrachtgever of Groen Klimaat Experts de overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode. Uitsluitend voor de Consument geldt dat de overeenkomst na ommekomst van de contractsperiode daarna stilzwijgend wordt verlengd voor onbepaalde tijd. Maandelijks kan door de Consument worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk en tegen het einde van de maand gedaan te worden.
3. Groen Klimaat Experts kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Groen Klimaat Experts ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht en/of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
5. Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, maar dient te voldoen aan de reeds overeengekomen betalingsverplichtingen, een en ander vermeerderd met een eventuele schadevergoeding indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. Zowel Opdrachtgever als Groen Klimaat Experts kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Groen Klimaat Experts nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 5 – Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Groen Klimaat Experts is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Groen Klimaat Experts Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meerwerkzaamheden.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Groen Klimaat Experts gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 6 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Voor consumenten worden prijzen getoond inclusief BTW. Wanneer Groen Klimaat Experts op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten) gerekend kunnen worden. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, wordt een toeslag gerekend zoals overeengekomen in de overeenkomst.
2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Groen Klimaat Experts gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten/producten van Groen Klimaat Experts te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst. De Consument dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen, voor een Bedrijf geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Groen Klimaat Experts. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Groen Klimaat Experts een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
6. Indien Opdrachtgever een opdracht en/of overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze door Groen Klimaat Experts is bevestigd, annuleert, krijgt Opdrachtgever het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort, behoudens het hierna bepaalde. In elk geval dient Opdrachtgever de reeds door Groen Klimaat Experts gemaakte kosten te betalen indien Groen Klimaat Experts reeds begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 c.q. 30 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn aan Groen Klimaat Experts, doch tenminste een rente van 5% per jaar, voor zover de wettelijke handelsrente op enig moment lager zal zijn. Vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening zal Opdrachtgever ook de vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Groen Klimaat Experts meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Uitvoering dienstverlening

1. Groen Klimaat Experts zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven.
2. Bij de uitvoering van de diensten is Groen Klimaat Experts niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Groen Klimaat Experts, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. 3. Groen Klimaat Experts vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Groen Klimaat Experts expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Groen Klimaat Experts zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Groen Klimaat Experts te vergoeden.
4. Groen Klimaat Experts is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

Artikel 9 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Groen Klimaat Experts of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Groen Klimaat Experts recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Groen Klimaat Experts bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Groen Klimaat Experts gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
4. Groen Klimaat Experts spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Groen Klimaat Experts.

Artikel 10 – Onderhoud

1. Indien overgekomen, zal Groen Klimaat Experts onderhoud verrichten aan de geleverde producten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Groen Klimaat Experts zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen aan de geleverde producten schriftelijk te melden aan Groen Klimaat Experts, waarna Groen Klimaat Experts overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures het functioneren van de producten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Groen Klimaat Experts gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Groen Klimaat Experts.
4. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Groen Klimaat Experts, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de producten.

Artikel 11 – Garanties

1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.
2. Groen Klimaat Experts voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Groen Klimaat Experts in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Groen Klimaat Experts gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Groen Klimaat Experts gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Groen Klimaat Experts gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. De inhoud van de privacy statement is te raadplegen via de Website.
2. Indien daarom gevraagd zal Groen Klimaat Experts de betrokkene informeren over de privacy statement. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en andere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan kennard@groenklimaatexperts.nl.
3. Indien Groen Klimaat Experts op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

1. Groen Klimaat Experts levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Groen Klimaat Experts heeft voldaan blijft het geleverd eigendom van Groen Klimaat Experts.
2. Groen Klimaat Experts heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Groen Klimaat Experts. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Groen Klimaat Experts de aangekochte Producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Groen Klimaat Experts worden vergoedt door Opdrachtgever.

Artikel 15 – Overmacht

1. Groen Klimaat Experts is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Groen Klimaat Experts wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Groen Klimaat Experts, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Groen Klimaat Experts zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Groen Klimaat Experts buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Groen Klimaat Experts leidt tot aansprakelijkheid van Groen Klimaat Experts jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Groen Klimaat Experts in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins schade is ontstaan. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per situatie.
2. Groen Klimaat Experts is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, en schade als gevolg van gebruik van door Groen Klimaat Experts geleverde producten, materialen of zaken is uitgesloten.
3. Groen Klimaat Experts is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
4. Groen Klimaat Experts is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
5. Groen Klimaat Experts staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Groen Klimaat Experts verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
6. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Groen Klimaat Experts vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Groen Klimaat Experts binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 17 – Geheimhouding

1. Groen Klimaat Experts en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. Indien Groen Klimaat Experts op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Groen Klimaat Experts zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Groen Klimaat Experts niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen Groen Klimaat Experts en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Groen Klimaat Experts verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
2. Opdrachtgever vrijwaart Groen Klimaat Experts van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Groen Klimaat Experts voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Groen Klimaat Experts verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Groen Klimaat Experts of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via kennard@groenklimaatexperts.nl met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Groen Klimaat Experts de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Groen Klimaat Experts zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Groen Klimaat Experts en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Groen Klimaat Experts kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Groen Klimaat Experts en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.